Ogólne Warunki Uczestnictwa

W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi
Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej (Umowa+Zgłoszenie), ponieważ poprzez zgłoszenie wyrażają
Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa stały się częścią umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej z Biurem Podróży Viator

1. Postanowienia Ogólne.
1.1.
Niniejsze Warunki Uczestnictwa Biura Podróży Viator Marcin Kroma, zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Karty-Zgłoszenia i Umowy o świadczenie
usług turystycznych, zawieranej z BP Viator
1.2.
Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez BP Viator
1.3.
BP Viator z siedzibą w Poznaniu, ul. A. Fredry 3 61-701 Poznań, wpisane do rejestru organizatorów turystyki pod numerem rejestrowym 6058 prowadzonego przez Marszałka
województwa Wielkopolskiego jest Organizatorem turystyki w rozumieniu art.3 pkt 5 Ustawy o usługach turystycznych.
1.4. Użyte określenia należy rozumieć:
a) organizator – BP Viator
b) impreza - impreza turystyczna organizowana przez BP Viator
c) warunki uczestnictwa – ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez BP Viator,
d) agent - pośrednik działający w imieniu i na rzecz BP Viator,
e) klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej
działalności gospodarczej, osoba, na rzecz, której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio
zawartą umową,
f) umowa - zgłoszenia – umowa o świadczenie usług turystycznych,
g) siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia,
h) infant – dziecko, które nie ukończyło 2 roku życia w chwili powrotu z wyjazdu,
i) wycieczki fakultatywne – wycieczki wykupywane dodatkowo, nie zależnie od wykonywanej umowy w docelowym kraju pobytu,
j) transport - przewóz uczestników imprezy turystycznej z Polski do miejscowości docelowej pobytu oraz z miejscowości pobytu do Polski,
k) potwierdzenie rezerwacji – dokument precyzujący umowę zawiera: rodzaje środków transportu, daty i godziny odjazdów, liczbę i rodzaj posiłków, miejsce i termin
zakwaterowania, informację o wykupionych ubezpieczeniach, numer agenta dokonującego rezerwacji oraz informacje dodatkowe: o opłatach lokalnych, o konieczności
potwierdzania godziny odjazdów, o czasie i miejscu zbiórki oraz wydaniu dokumentów podróży,
l) oferty bez wskazania - system losowego zakupu imprezy turystycznej w kategorii standardu obiektu, polegający na zakwaterowaniu w losowo wskazanym obiekcie i
miejscowości, ujętej w nazwie oferty wybranego docelowo kraju
2. Zawarcie umowy.
2.1.
Stronami umowy o imprezę turystyczną są: A) Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient, B) BP Viator
2.2. Rodzaj świadczeń, ich zakres określony w treści aktualnych katalogów, na stronie internetowej www.viator.pl lub ofercie, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej w katalogach lub ofercie, o czym Klient
zostanie poinformowany przed zawarciem umowy.
2.3. Klient, po zapoznaniu się z ofertą Organizatora dostępną w aktualnym katalogu i na stronie www.viator.pl oraz z chwilą wypełnienia i podpisania Umowy-Zgłoszenia i
Warunków Uczestnictwa, składa Viator ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Zgłoszenie odbywa się na oficjalnym druku Viator , podpisany druk należy
przesłać niezwłocznie do siedziby biura.
2.4. Po stwierdzeniu pełnej wpłaty na koncie Viator dokonanej: przelewem na rachunek bankowy
Alior Bank S.A. 71 2490 0005 0000 4500 8908 8750
lub
gotówką i
zaakceptowaniu oferty przez Viator , następuje dopełnienie umowy poprzez wystawienie i wysłanie Klientowi lub Agentowi - Potwierdzenia Rezerwacji, które staje się jej integralną
częścią a Karta-Zgłoszenia wraz z Potwierdzeniem Rezerwacji stają się Umową o świadczenie usług turystycznych w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych. Potwierdzenie
rezerwacji wystawiane jest w formie elektronicznej bez podpisu.
2.5. Istnieje możliwość realizacji wymagań specjalnych, np.: typu pokoju, piętra pobytu czy widoku na morze, miejsca w środku transportu itp., świadczenia te są dodatkowo
płatne i muszą zostać zaakceptowane przez Viator . Wymagania specjalne ujęte na umowie – Zgłoszeniu, które nie są płatne dodatkowo traktowane będą jako prośby Klienta i
realizowane tylko i wyłącznie w przypadku takiej możliwości, zatem Viator nie ma obowiązku ich wypełnienia.
2.6. W przypadku zawierania umowy na rzecz Uczestnika/Uczestników, Klient powinien wskazać dane osób do 7 dni po ich zgłoszeniu. W wypadku gdy impreza jest wykupowana
na mniej niż 7 dni od daty rozpoczęcia imprezy, Klient wskazuje osoby w chwili zawierania Umowy. Nie dotyczy to imprez lotniczych gdzie dane uczestnika muszą być podane przy
rezerwacji.
2.7. Podany zgłoszeniem Infant, jest objęty ubezpieczeniem KL i NNW, nie ma jednak prawa do oddzielnego miejsca w środku transportu, łóżka w hotelu czy wyżywienia.
3. Usługi, ceny ich określenie i zmiana
3.1.
Ceny wszystkich imprez są zryczałtowane i zostały wyliczone dla obywateli polskich, mogą o
ne ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wymienionych w punkcie 3.4 niniejszych
warunków.
3.2. Cena imprezy obejmuje świadczenia wymienione w zakupionej ofercie.
3.3. Cena imprezy nie obejmuje: opłat lokalnych, paszportowych, wizowych, wyżywienia, serwisu hotelowego, opłat portowych oraz opłat lotniskowych nie wliczonych do ceny
podstawowej, niewykorzystanych miejsc noclegowych pozostawionych do dyspozycji Turysty, jeżeli liczba osób zakwaterowanych w danym pokoju lub apartamencie jest mniejsza
niż przewiduje oferta, rozpoczęcia imprezy turystycznej w sposób inny niż zaplanowany wyjazd, kosztów dojazdu w imprezach z własnym środkiem transportu.
3.4. Ceny imprez turystycznych obejmują podatek VAT-marża.
3.5. Cena ustalona w umowie może zostać podwyższona tylko w następujących przypadkach:
a) wzrost kosztów transportu,
b) wzrost opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrost kursów walut, wyłącznie do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3.6. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w czasie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata ceny za zgłoszenie.
3.7.
Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 PLN od osoby w przypadku imprez letnich oraz narciarskich i 200 PLN od osoby w przypadku imprez
sylwestrowych. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. W przypadku imprez lotniczych kwota zaliczki jest zazwyczaj
kwotą w wysokości ceny biletu lotniczego.
3.8. Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy.
4. Przeniesienie uprawnień
4.1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Nie dotyczy to imprez, w których zmiana uczestnika powoduje zwiększenie kosztów, lub jest niemożliwa
(np. Przelot liniami lotniczymi). W takim przypadku osoba przejmująca obowiązki jest zobowiązana do pokrycia dodatkowych kosztów, związanych ze zmianą.
4.2. Przeniesienie uprawnień i przyjęcie obowiązków, o których mowa w pkt.4.1., jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie 7 dni przed
wyjazdem w formie pisemnej.
4.3. Wszelkie zmiany w Karcie-Zgłoszenia lub Umowie zmieniające istotne jej części, jak zakwaterowanie, transport, wymagania specjalne mogą być dokonane jedynie po
akceptacji przez Viator .
5. Rezygnacja z uczestnictwa
5.1. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej. Cena takiego ubezpieczenia to 3%
wartości imprezy turystycznej w przypadku imprez autokarowych i dojazdu własnego, oraz 5%w przypadku imprez lotniczych i zakupionych przez portale grupowe.
5.2. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, a za datę rezygnacji
uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta lub jego pełnomocnika Viator lub jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.
5.3. Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, nie więcej jednak niż 90% wartości
imprezy turystycznej.
6. Ubezpieczenie
6.1.
a) Organizator zawarł na rzecz uczestników imprez zagranicznych ubezpieczenie obejmujące w pakiecie podstawowym: koszty leczenia KL do kwoty 10.000 EUR dla krajów Europy
i Basenu Morza Śródziemnego, dla pozostałych krajów świata do kwoty 30.000 EUR, NNW do kwoty 2000 EUR dla krajów Europy i basenu Morza śródziemnego, dla pozostałych
krajów 4000 EUR i bagażu podróżnego do kwoty 200 EUR ( Europa i basem m. Śródziemnego) lub 400 EUR pozostałe kraje.
b) Organizator informuje i zaleca wykupienie dodatkowych zwiększonych pakietów szczególnie u osób uprawiających turystykę aktywną i wyczynową, a także osób z chorobami
typu przewlekłego.
6.2. Koszty wizyt lekarskich, lekarstw i pomocy ambulatoryjnej nie przekraczające 150
EUR ponosi Uczestnik. Ubezpieczyciel zwraca je Uczestnikowi po powrocie do kraju oprócz
40 EUR udziału własnego.
7. Zabezpieczenie finansowe Organizatora
7.1.
Organizator zapewnia pokrycie:
a)
kosztów powrotu Klienta do kraju w przypadku, gdy wbrew temu obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także
b)
zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie nie wykonania zobowiązań umownych - w formie gwarancji o której mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2.u.u.t..na rzecz Klientów.
7.2.
Gwarancji o której mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2.u.u.t. udzielił podmiot wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Dane wystawcy gwarancji, jej numer i okres obowiązywania tamże.
7.3.
W przypadku nie wykonania obowiązku sprowadzenia Klienta do kraju lub nie wykonania umowy uzasadniającego żądanie wypłaty, Klient powinien poinformować Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
8. Zmiany lub odwołanie imprezy
8.1. W przypadku, gdy Viator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej
sytuacji Klient powinien niezwłocznie a najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:
a) przyjmuje proponowana zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej - brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z
akceptacją wszystkich nowych warunków umowy.
8.2. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt.8.1., ma prawo według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba ze zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w
cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.3. Organizator może odwołać również imprezę z powodu braku wymaganego minimum uczestników wynoszącego 70% planowanego zapełnienia imprezy i gwarantuje
powiadomienie o tym Uczestników nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
8.4. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba ze zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w
cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.5. W przypadkach określonych w punkcie 8.4., Klient nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania, jeżeli odwołanie nastąpiło z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej niż wymaganej liczby uczestników,
b) siły wyższej.
8.6. W przypadku, gdy standard imprezy zastępczej jest wyższy, Klient nie jest zobowiązany do dopłaty, chyba, że Viator zaoferował mu imprezy równorzędne, a Klient postanowił
wybrać imprezę droższą.
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: trasy przejazdu (przesiadki) i czasów przejazdu. Połączenia antenowe organizowane są przy minimum 6 osobach i mogą być
realizowane środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg klasa II, autokar. Organizator na 3 dni przed datą wyjazdu ma możliwość anulowania wyjazdu antenowego, o
czym powiadomi Klienta. W związku z przesiadkami i dojazdami antenowymi możliwe jest oczekiwanie na współpasażerów.
9. Świadczenia zastępcze
9.1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianej w umowie usługi, stanowiącej istotną część programu, to w ramach tej imprezy i bez obciążania
Klienta dodatkowymi kosztami, wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.
10. Odpowiedzialność Organizatora
10.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta, albo
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć, albo
c) siłą wyższą.
10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy dokonanego na życzenie Uczestnika/ów, a zmiana kolejności w programie imprezy nie stanowi
nienależytego wykonania umowy.
10.3. Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta zastosowanie znajdują międzynarodowe uzgodnienia, lub bazujące na nich przepisy prawne, przy których
prawo do roszczeń powstaje albo może być zastosowane jedynie przy spełnieniu określonych uwarunkowań, lub jest ograniczone albo będzie przy istnieniu pewnych uwarunkowań
wykluczone, Organizator ma prawo do powołania się na nie.
11. Reklamacje
11.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz pilotowi / rezydentowi w celu
usunięcia usterki na miejscu. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku, należy przesłać ją Organizatorowi na piśmie w terminie 30 dni od daty planowego zakończenia imprezy - listem
poleconym.
11.2. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wycieczki, a odpowiedzi na reklamację udzieli w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.
11.3. Organizator gwarantuje Uczestnikom których reklamacje zostaną uznane za uzasadnione – adekwatne obniżenie ceny imprezy.
12. Postanowienia organizacyjne
12.1 Uczestnicy imprez autokarowych pobytowych są objęci opieką rezydenta, który nie podróżuje z grupą. Polskojęzyczni rezydenci są dostępni telefonicznie oraz podczas
wyznaczonych dyżurów w hotelach. W razie niezgodności w realizacji usługi, na żądanie Uczestnika rezydent zobowiązany jest wraz z wykonawcą usługi podjąć wszelkie działania
zmierzające do zlikwidowania przyczyny na miejscu.
12.2. Wszelkie dokumenty podróży wysyłane są wydawane są pocztą elektroniczną na wskazany e-mail (lub klient odbiera je u Agenta gdzie dokonał zgłoszenia) albo są
wydawane w dniu rozpoczęcia imprezy przez przedstawiciela Viator . W imprezach z własnym transportem Uczestnik otrzymuje dokumenty podróży pocztą elektroniczną na
wskazany adres e-mail,. W przypadku zagubienia lub utraty biletów lub Vouchera, wydanie duplikatów podlega opłacie.
12.3. Organizator zapoznał uczestników z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego.
12.4. Za rozpoczęcie imprezy uznaje się moment wsiadania uczestnika do środka transportu, natomiast za zakończenie, moment jego opuszczenia. Ze względu na różne miejsca
wsiadania data rozpoczęcia imprezy i jej zakończenia może się różnić od terminu pierwotnego imprezy. W przypadku dojazdu własnego momentem rozpoczęcia imprezy jest fakt
zakwaterowania w datach objętych rezerwacją według ilości noclegów, zaś momentem zakończenia jest fakt wykwaterowania. Daty zakwaterowania w dojeździe własnym nie są
tożsame z datami imprez autokarowych, zaś daty noclegów pokrywają się. Kalkulacja cen imprezy uwzględnia niedogodności z tytułu nocnych przejazdów, przelotów, wczesnego
bądź późnego zakwaterowania i wykwaterowania.
12.5. Klimatyzacja w hotelach kraju docelowego działa okresowo, co uzależnione jest od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, bądź wewnętrznych przepisów hotelu. O ile
nie zaznaczono inaczej fakt wyposażenia pokoju w urządzenia klimatyzacyjne nie oznacza bezpłatnego jej użytkowania
12.6. Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań czy terminów rozmów handlowych wziąć pod uwagę możliwość opóźnień w przejazdach.
12.7. Organizator informuje, że podczas planowania podróży Uczestnik powinien posiadać paszport ważny, co najmniej sześć pełnych miesięcy od daty planowanego końca
imprezy.
12.8. Organizator informuje, że pierwsze i ostatnie dzień pobytu w miejscowości docelowej, przewidziany jest na zakwaterowanie/wykwaterowanie.
12.9. Wyrażając się na temat kategorii obiektów Organizator używa gwiazdek, które oznaczają ocenę standardu hoteli według lokalnych kategorii. Kategoryzacja hoteli nie jest
uniwersalna i pomiędzy poszczególnymi krajami występują różnice w liczbie gwiazdek, przyznawanych obiektom za określony standard, tak więc ta sama liczba gwiazdek może nie
odpowiadać takiemu samemu standardowi w dwóch rożnych krajach.
12.10. Szkody w bagażu powstałe przy transporcie, powinny być zgłoszone bezpośrednio po ich stwierdzeniu obsłudze środka transportu.
12.12.
Miejsce wsiadania i godzina wyjazdu podane są w rozkładzie jazdy/ lotów. Klient ma obowiązek na jeden dzień przed planowanym wyjazdem upewnić się co do godziny i
miejsca wyjazdu w Viator .
12.13. Limit bagażu podróżnego wynosi przy wyjazdach autokarowych: 1 sztuka bagażu podróżnego o wadze do 20 kg oraz jedna sztuka bagażu podręcznego do 5 kg.
Organizator ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany powyżej limit lub w ramach wolnego miejsca zaproponować dopłatę do nadbagażu według
obowiązującego cennika. W przypadku imprez lotniczych limit bagażu oraz opłaty dodatkowe określa przewoźnik.
12.14. Miejsca w autokarze przydzielane są przez Organizatora. O numerze miejsca informuje pilot na miejscu zbiórki. Miejsca w samolocie ustalane są przez przewoźnika, Klient
informowany jest o numerze miejsca podczas odprawy na lotnisku (w przypadku tzw. tanich linii miejsca nie są numerowane).
12.15. Podczas przejazdu autokarem organizowane są postoje (średnio co 4 godziny), aby pasażerowie mogli skorzystać z toalet dostępnych w miejscach postoju. Toaleta w
autokarze używana jest w wyjątkowych przypadkach. W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z toalety w autokarze obsługa ma
prawo odmówić udostępnienia toalety.
13. Postanowienia końcowe
13.1.Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, na
przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administratorem danych jest BP Viator, a Klientom
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klientom przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z zastrzeżeniem art. 23
ust.1 ppkt. 3 i 5 oraz ust.3 Ustawy o ochronie danych osobowych.
13.2. Ubezpieczony oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia KL, NNW, Kosztów Rezygnacji z Imprezy oraz postanowieniami odmiennymi od OWU.
13.3. Nieważność któregokolwiek pojedynczego postanowienia Umowy jak i niniejszych Warunków Uczestnictwa, nie skutkuje nieważnością całości wymienionych dokumentów.
13.4. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie, natomiast w wyniku braku konsensu sprawę rozstrzyga sąd.